Dodávka a distribúcia elektrickej energie

 • inžinierska činnosť

 • sprostredkovanie obchodu v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností

 • obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností

 • montáž a údržba elektrických zariadení

 • dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy

 • reklamno - propagačná činnosť

 • vedenie účtovníctva

 • zámočnícke práce

 • sprostredkovateľská činnosť

 • organizovanie kurzov a školení

 • elektroenergetika

I.S. Servis s. r. o., Dolné Rudiny 1, Žilina 010 91, DIČ 2020446956, IČ - DPH SK2020446956, IČO 31642268,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 3060/L

tel.: 041/7232851, e-mail: siranec@isservis.sk, www.isservis.sk